Algemeen

Omnigym Jong Edegem hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Omnigym Jong Edegem met de persoonsgegevens omgaat. Omnigym Jong Edegem houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

 • Alle personen die namens Omnigym Jong Edegem kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • Omnigym Jong Edegem hanteert een gebruikersnaam en sterk wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van Omnigym Jong Edegem zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Er wordt voor gezorgd dat je op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

Omnigym Jong Edegem is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bestuur@ojedegem.be.

Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt ?

Omnigym Jong Edegem verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Omnigym Jong Edegem (uitvoering van de overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Het bekomen van subsidiëring en financiering door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang).
 • Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Omnigym Jong Edegem (gerechtvaardigd belang).
 • Deelname aan internationale wedstrijden en stages (gerechtvaardigd belang).

Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 • Identificatiegegevens van het lid: naam en voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mail.
 • Van de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: naam en voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer, email.
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer.
 • Beeldmateriaal van het lid: foto's, video's, opnames, ...

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Wie verwerkt de gegevens?

Wij maken gebruik van een derde partij (verwerker) voor

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud: Twizzit en Google Workspace.
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen: Twizzit.
 • het verzorgen van de internet omgeving: mailhosting: Google Workspace.
 • het verzorgen van de (financiële) administratie: AssistOnline.
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers: Gymnastiek Federatie Vlaanderen (Gymfed).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Omnigym Jong Edegem verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden. Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 • Ethias: Verwerking ongevallen dossiers
 • Lokale overheid: Het bekomen van subsidies

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee Omnigym Jong Edegem een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG- members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

Minderjarigen

Omnigym Jong Edegem verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

Bewaartermijn

Omnigym Jong Edegem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Omnigym Jong Edegem verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Omnigym Jong Edegem heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan je de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

Je hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Omnigym Jong Edegem kan vragen om je te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Omnigym Jong Edegem. Je kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Contactgegevens zijn te vinden op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring.

Omnigym Jong Edegem kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 6 februari 2023.